แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563


ข้อมูลผู้ถือหุ้น
คำนำหน้า :  นาย  นางสาว  นาง
ชื่อ - นามสกุล* :
จำนวนหุ้นที่ถือ * :
สถานที่ติดต่อ * :    
หมายเลขโทรศัพท์ * :
อีเมล์ * :
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรื่อง * :
วัตถุประสงค์ของการเสนอ * :

เพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ

รายละเอียด / เหตุผล ประกอบการพิจารณา * :    
คำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563* :    
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 2563
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ* :