แบบฟอร์มใบสมัครงาน (JOBS FORM)

เลือกตำแหน่งงาน

เลือกตำแหน่งงาน


ข้อมูลส่วนตัว

imagePreview

กรุณาอัพโหลดเฉพาะไฟล์ .gif .jpg .png เท่านั้น
ภาพที่ใช้ในการอัพโหลดควรมีขนาด ไม่เกิน 4 MB.


ข้อมูลส่วนตัว


โสด สมรส หม้าย แยกกัน

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้


กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ประวัติการศึกษาสูงสุด


ประวัติการทำงาน (เรียงจากงานล่าสุด)

ภาวะทางทหาร


ความรู้ด้านภาษาต่าง ๆ

ทักษะภาษาไทย
ทักษะภาษาอังกฤษ

ขับรถโฟล์คลิฟท์


ความรู้ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

*** การแนบเอกสารเพิ่มอื่นๆ และรูปถ่ายครบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ชนิดไฟล์ที่อัพโหลดได้ .pdf,.doc,.docx

เรซูเม่ (Resume)

เลือกไฟล์
.pdf,.doc,.docx

เอกสารรวบรวมผลงาน (Portfolio)

เลือกไฟล์
.pdf,.doc,.docx

สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

เลือกไฟล์
.pdf,.doc,.docx

ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Certification)

เลือกไฟล์
.pdf,.doc,.docx