แบบฟอร์มใบสมัครงาน (JOBS FORM)
รูปถ่ายผู้สมัครงาน

เลือกไฟล์รูปภาพ


กรุณาอัพโหลดเฉพาะไฟล์ .gif .jpg .png เท่านั้น ภาพที่ใช้ในการอัพโหลดควรมีขนาด ไม่เกิน 2 MB.

เลือกตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานที่1 *
ตำแหน่งงานที่ 2 *
สาขาที่ 1 *
สาขาที่ 2 *
เงินเดือนที่ต้องการ : *
บาท / เดือน

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ *
เพศ
ชาย
หญิง
ชื่อเล่น
ชื่อ-นามสกุล *
วัน เดือน ปี
ชื่อภาษาอังกฤษ *
บัตรประชาชน
อายุ
อีเมล์ *
สัญชาติ
ศาสนา
สถานภาพ *
โสด
สมรส
หม้าย
แยกกัน
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
จำนวนบุตร

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่
หมู่
อาคาร
หมู่บ้าน
ซอย/ตรอก
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
มือถือ *

กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้

ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่
โทรศัพท์ *
ความสัมพันธ์

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา *
ปีที่จบ *
ชื่อสถาบันการศึกษา *
วุฒิที่ได้รับ *
เกรดเฉลี่ย *
คณะ / สาขา *
กิจกรรมที่เคยร่วมในระหว่างศึกษาหรืออื่น ๆ ได้แก่

ประวัติการทำงาน (เรียงจากงานล่าสุด)

ชื่อสถานที่ทำงาน
ระยะเวลาการทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เงินเดือน
เหตุผลที่ลาออก
ภาวะทางทหาร
ปลดเป็นทหารกองหนุน
การรับการยกเว้น
ยังไม่ได้รับการเกณฑ์

ความรู้ด้านภาษาต่าง ๆ

ทักษะ
ภาษาไทย *
ภาษาอังกฤษ *
พูด
อ่าน
เขียน

ขับรถโฟล์คลิฟท์

สถานภาพ *
ได้
ไม่ได้

ความรู้ความสามารถพิเศษอื่น ๆ


เอกสารเพิ่มเติม เช่น แฟ้มผลงาน(portfolio) , ใบประกาศนียบัตร อื่นๆ

*** การแนบเอกสารเพิ่มอื่นๆ และรูปถ่ายครบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ