แบบฟอร์มใบสมัครงาน (JOBS FORM)

เลือกตำแหน่งงานข้อมูลส่วนตัว


imagePreview

เฉพาะไฟล์ .gif .jpg .png เท่านั้น
ภาพควรมีขนาด ไม่เกิน 4 MB.


การเกณฑ์ทหารสถานภาพที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วน)ประวัติการศึกษาสูงสุดประวัติการทำงาน (เรียงจากงานล่าสุด)ใบอนุญาตขับขี่ความชำานาญที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และภาษาความรู้ด้านภาษาต่าง ๆ


ทักษะภาษาอังกฤษ


ความรู้ความสามารถพิเศษอื่น ๆเอกสารเพิ่มเติม


*** การแนบเอกสารเพิ่มอื่นๆ และรูปถ่ายครบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ชนิดไฟล์ที่อัพโหลดได้ .pdf,.doc,.docx

*** ไฟล์ที่อัพโหลดได้ ไม่เกิน 4MB

เรซูเม่ (Resume)

เลือกไฟล์
.pdf

สำเนาบัตรประชาชน (ID Crad)

เลือกไฟล์
.pdf

สำเนาทะเบียนบ้าน

เลือกไฟล์
.pdf

สำเนาวุฒิการศึกษา

เลือกไฟล์
.pdf

สำเนาใบขับขี่

เลือกไฟล์
.pdf

อื่นๆ

เลือกไฟล์
.pdf

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการหากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยบริษัท ฯ ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น