โกลบอลเฮ้าส์รวมใจมอบเงินบริจาค 6 แสนบาทกับโครงการ 1 บาทของท่าน ร่วมสร้างฝัน สร้างโอกาส


       คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำพิธีมอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด โดยมีคุณนุชากร มาศฉมาดลประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นตัวกลางในการตั้งตู้บริจาคบริเวณหน้าร้านของทางโกลบอลเฮ้าส์ เพื่อสมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด และนำส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมียอดเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งสิ้น  600,000 บาท 
"โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ"