มอบทุนการศึกษา เรียนต่อมหาวิทยาลัยคริสเตียนจนจบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์


              เมื่อวันที่  2 เมษายน 2558 คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงานคณะผู้บริหาร ได้ทำการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณทิต จำนวน 2 ทุน   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะตอบแทนและช่วยเหลือสังคม แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะรับทุนดังกล่าวได้คัดเลือกจากนักเรียนที่ผ่านกระบวนการการเข้าค่ายในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  ระบบคัดตรงจากพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2558  ของสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งได้แก่

1. นางสาว ศศิธร  ปิ่นโพธิ์ จากโรงเรียนร่องคำ   อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์
2. นางสาว สินิทชา  บุญญาโพธิ์ จากโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ การให้ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร้อยเอ็ด


"โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ"