ฉลอง 20 ปีโกลบอลเฮาส์

โกลบอลเฮ้าส์ GlobalHouse 20yearsAnniversary