TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1 HAPPY IRONING

รหัสสินค้า : 8858945406058

เพิ่มเติม เตารีดไอน้ำ จาก TEFAL

*สีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสตงผล


Your browser does not support the canvas element.
/อัน
รายการโปรด
  

ตัวเลือกการจัดส่ง

เปลี่ยน


คุณสมบัติ รายละเอียดสินค้า
รุ่น HAPPY IRONING
แบรนด์ TEFAL
ความกว้าง 14.8 เซนติเมตร
ความยาว 24.5 เซนติเมตร
ความสูง / หนา 28.5 เซนติเมตร
สี สีแดง
หน่วยนับ อัน

คุณสมบัติเด่น

ชุด Set ของขวัญปีใหม่ ใน Set ประกอบด้วยเตารีดไอน้ำ รุ่น FV1020 จำนวน 2 เครื่อง

คุณสมบัติทั่วไป

กำลังไฟ 1200 วัตต์ หน้าเตารีดนอนสติ๊ก รีดลื่น ไม่มีสะดุด ประสิทธิภาพพลังไอน้ำสูง พลังไอน้ำต่อเนื่อง 10 กรัม/นาที ขจัดรอยยับได้ดีเยี่ยม พลังไอน้ำเพิ่มพิเศษ 50 กรัม/นาที เน้นขจัดรอยยับได้ดียิ่งขึ้น ความจุแท้งค์น้ำ 150 มล. เติมน้ำได้ต่อเนื่อง สะดวกในการใช้งานและประหยัดเวลา

รายละเอียดสินค้า

ชุด Set ของขวัญปีใหม่ ใน Set ประกอบด้วยเตารีดไอน้ำ รุ่น FV1020 จำนวน 2 เครื่อง
TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1  HAPPY IRONING
TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1  HAPPY IRONING
TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1  HAPPY IRONING
TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1  HAPPY IRONING
TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1  HAPPY IRONING
TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1  HAPPY IRONING
TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1  HAPPY IRONING
TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1  HAPPY IRONING
TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1  HAPPY IRONING
TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1  HAPPY IRONING

การรับประกัน

2 ปี

รายละเอียดการรับประกัน

ับประกันสินค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ TEFAL/T-FAL  : www.tefal.com ผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถรับการดูแลจากศูนย์บริการ TEFAL/T-FAL ระหว่างและหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกันตามเงื่อนไขที่ก าหนด การรับประกัน ผลิตภัณฑ์TEFAL/T-FAL มีรับประกนั สินคา้ในกรณีที่เกิดจากขอ้บกพร่องใด ๆ ของวสั ดุหรือการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกนั ภายในประเทศเหล่าน้นั *** ที่ระบุไว้ในรายชื่อประเทศในหน้าสุดท้ายของเอกสารโดยการรับประกนั เริ่มตน้ นบัจากวนั ที่ซ้ือผลิตภณั ฑห์ รือวนั ที่จดัส่งสินคา้ การรับประกนั สินคา้ระหวา่ งประเทศ ครอบคลุมค่าใชจ้่ายท้งัหมดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียกคืนหรือซ่อมแซมผลิตภณั ฑท์ ี่บกพร่อง ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติของสินค้า โดยอาจท าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนที่ชา รุดใดๆ และค่าแรงงานที่จา เป็น โดย TEFAL/T-FAL ตัดสินใจ, สินค้าทดแทนอาจจะให้แทน การซ่อมสินคา้ โดย TEFAL/T-FAL มีสิทธ์ิแตเ่พียงผเู้ดียวในการจดัการภายใตก้ารรับประกนั เช่น ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภณั ฑด์งักล่าว เงื่อนไขและการยกเว้น TEFAL/T-FAL ไม่จา เป็นตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภณั ฑท์ ี่ไม่ไดม้ าพร้อมกบั หลกัฐานการซ้ือขายที่ถูกต้อง ผลิตภณั ฑส์ ามารถนา มาโดยตรงหรือตอ้งไดร้ับการบรรจุอยา่ งเหมาะสมและ มีการบนั ทึกการส่งคืน (หรือวิธีการเทียบเท่าของไปรษณีย) ์ เพื่อส่งถึง ศูนย์บริการที่ได้รับการ แต่งต้งจาก ั TEFAL/T-FAL รายละเอียดของที่ต้งัศูนยบ์ ริการที่ไดร้ับการแต่งต้งัจาก TEFAL/T-FAL ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ TEFAL/TFAL หรือโทรติดต่อศูนยบ์ ริการผบู้ริโภคที่กา หนดไวใ้นรายชื่อของแต่ละประเทศ ที่แนบมาการรับประกนั น้ีเพื่อที่จะเสนอที่ดีที่สุดที่เป็ น ไปไดบ้ ริการหลงัการขายอยา่ งต่อเนื่องและเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ TEFAL/T-FAL อาจส่งสา รวจความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ทุกคนที่มีผลิตภณั ฑข์องพวกเขาซ่อมแซมหรือการแลกเปลี่ยนจาก TEFAL/T-FAL ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต การรับประกนั มีผลเฉพาะสา หรับผลิตภณั ฑท์ ี่ซ้ือและใชใ้นประเทศเท่าน้นั และไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการใชง้านผิดประเภท, การไม่เอาใจใส่, การไม่ปฏิบตัิตามคา แนะนา ของ TEFAL/T-FAL, ซ่อมแซมแกไ้ขผลิตภณั ฑ์โดยไม่ไดร้ับอนุญาต, บรรจุภัณฑ์ที่ผิดพลาดโดยเจ้าของ หรือ เสียหายจากการขนส่ง นอกจากน้ียงัไม่ครอบคลุมการสึกหรอตามปกติและ การเสียหายจากการใช้งาน, การซ่อมบา รุงและ การเปลี่ยนวสั ดุสิ้นเปลือง หรือต่อไปน้ี - การใชผ้ลิตภณั ฑก์ บั น้า ผิดประเภท - กลไกเกิดความเสียหายจากการใชง้านมากเกินไป - ความเสียหายที่เกิดจากน้า ฝ่นุ หรือแมลงเขา้ใปภายในตวัผลิตภัณฑ์(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะ) - ความเสียหายที่เกิดจากอุบตัิเหตุภยัธรรมชาติต่างๆ เช่น อคัคีภยั น้า ท่วม ฟ้าผา่ ไฟกระชากไฟเกิน เป็ นต้น - การใช้งานที่นอกเหนือการใช้งานภายในครัวเรือนหรือเป็ นการใช้งานเชิงพาณิชย์ - ความเสียหายของอุปกรณ์ที่มาพร้อมกบัผลิตภณั ฑ์เช่นเครื่องแกว้หรือกระเบ้ือง - ความเสียหายหรือผลร้ายเนื่องจากการเชื่อมต่อที่ผิดแรงดนัไฟฟ้าหรือผิดความถี่ที่ระบุในผลิตภณั ฑห์ รือขอ้กา หนดของผลิตภณั ฑ์ - การปรับแต่งมาตร(การปรับแต่งมาตราใด ๆ จะตอ้งดา เนินการตามคา แนะนา สา หรับการใชง้าน) สิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภค รับประกนัระหวา่ งประเทศของ TEFAL/T-FAL ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของผบู้ริโภคอาจจะมีหรือสิทธิที่ไม่สามารถยกเวน้ หรือจา กดั หรือสิทธิกบัผคู้า้ปลีก ที่ผบู้ริโภคจากผลิตภณั ฑท์ ี่ซ้ือการรับประกนั น้ีจะช่วยให้ผบู้ริโภคสิทธิตามกฎหมายที่ เฉพาะเจาะจงและผู้บริโภค ยงัอาจมีสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ที่แตกต่างจากรัฐเพื่อให้รัฐหรือ ประเทศผบู้ริโภคอาจยนืยนั สิทธิดงักล่าวข้ึนอยกู่ บั ดุลยพินิจของผู้บริโภค *** ระยะเวลาการรับประกนัระหวา่ งประเทศของ TEFAL/T-FAL จะยึดตามประเทศที่ใช้งาน แมว้า่ ผลิตภณั ฑ์ ในประเทศที่ซ้ือจะมีระยะเวลาการรับประกนั ที่แตกต่างกนั กระบวนการซ่อมแซมอาจตอ้งใชเ้วลานานหากสินคา้ไม่ไดข้ายในพ้ืนที่โดย TEFAL/T-FAL หากผลิตภณั ฑไ์ม่ไดซ้ ่อมแซม ในประเทศใหม่ที่รับประกนัระหวา่ งประเทศ TEFAL/T-FAL อาจการเปลี่ยนโดยผลิตภณั ฑท์ ี่คลา้ยกนั หรือทางเลือกที่ตน้ ทุนเท่ากนั ที่เป็นไปได้ โปรดเก็บเอกสารนี้ส าหรับนี้เพื่ออ้างอิงการรับประกัน


ยังไม่มีการรีวิวสำหรับสินค้ารายการนี้ มาร่วมเป็นคนแรกในการรีวิวสินค้าของเรา