กรรมการบริษัท


ลำดับ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2 นาย ไพโรจน์ เจือประทุม กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2 นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3 พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4 ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5 นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7 นางวารุณี สุริยวนากุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
8 นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
9 นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการบริษัท
10 นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการบริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


1. นายเมธี รัตนศรีเมธา บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2. นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
3. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
4. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด